DE OUDE EN NIEUWE MANIER VAN ORGANISATIEMETINGEN

De 3 grote voordelen die nieuwe technologie biedt.

Medewerkersmetingen: steeds minder nut door verouderde meettechnieken.

Meten in organisaties is in. Van procesmetingen op basis van systeemdata tot allerlei medewerkers-metingen op basis van enquêtes. Over die laatste categorie en hoe dat anders en beter kan, gaat deze blog. De praktijk leert dat het voor organisaties vaak lastig is om de inzichten uit enquêtes te vertalen naar gedragen acties met voldoende diepgang en impact. Dit heeft alles te maken met hoe er wordt gemeten en de modelmatige aannames daarachter. Deze categorie metingen werkt nu veelal met generieke vragen gebaseerd op een onderliggend (rigide) psychosociaal model dat niet of beperkt bij de organisatie aansluit. Los van de sociale wenselijkheid van de antwoorden, staan de resultaten van medewerkers-metingen op deze manier dan ook niet ‘in’ het werk, maar ‘naast’ of zelfs ver af van het dagelijkse werk.

Medewerkersmetingen op een nieuwe, datagedreven manier.

Waarom niet gebruik gemaakt van moderne technieken waarmee je heersende modellen op basis van data juist creëert? Conversatie interfaces sluiten intuïtief veel meer aan bij de gebruiker, lerende algoritmen ontwikkelen een veel rijker beeld van de mens achter de data en data-storytelling technieken zorgen er voor dat medewerkers de uitkomsten beter begrijpen. Hoe dat voor medewerkersmetingen fundamenteel beter werkt lichten we toe aan de hand van een vergelijkend overzicht:

Traditionele enquete Moderne manier van meten
Uitgangspunt Vooraf gedefinieerd model Datagedreven model
Kernvraag Het model zegt dat deze aspecten belangrijk zijn voor het behalen van het doel. Hoe gaat het daar volgens jou nu mee? Wat moet jij zien gebeuren wil je er vertrouwen in hebben dat het doel wordt behaald?
Tijdsoriëntatie Evaluerend, hoe gaat het nu? Vooruitkijkend, wat is nodig om?
Methodologie Atomistisch. Elk aspect kan geïsoleerd en apart worden verbeterd. Holistisch. Verbetering vanuit de onderlinge samenhang van aspecten.
Aanname Analyseren en acteren vanuit gemiddeldes. Medewerkers hebben eenzelfde mentale model ten opzichte van het doel, en beantwoorden vanuit dit perspectief. Analyseren en acteren vanuit de verschillen. In de organisatie zijn er meerdere mentale modellen en dus perspectieven. En deze veranderen in de tijd.
Analyse Lijst met stellingen en/of vragen, scores op een likert of ipsatieve schaal. Statistische indicatoren op enkelvoudige aspecten. Geautomatiseerde vraag-antwoord-wedervraag dialoog gevoed door een lerend algoritme. Cluster-analyse zoekt en beschrijft patronen.
Resultaat Gemiddelde scores op kenmerkende aspecten. Inzicht in onderscheidende clusters van groepen met gelijke kenmerken.
Verbeterfocus ‘Fix what is broken’ vanuit afwijkende scores op het model. Interventies op de onderliggende samenhang vanuit inzicht in heersende mentale modellen.

Drie onderscheidende voordelen van datamining-gedreven medewerkersmetingen

Voordeel 1:  Aansluiten bij wat mensen drijft.

Traditionele survey-metingen gaan uit van psychosociale modellen. Vanuit die modellen worden vervolgens stellingen en vragen geformuleerd waarop mensen hun mening kunnen geven. Het doel van de meting is om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij het model. De aannames zijn:

  1. dat het model een goede weergave is van de werkelijkheid,
  2. dat mensen de stelling/ vraag op de zelfde wijze interpreteren en
  3. dat de stelling/ vraag voor iedereen even relevant is. Dit blijken in de praktijk vaak onterechte aannames en dat zorgt voor veel verwarring tijdens het werken met de resultaten.

Op de datamining manier van meten wordt juist een model gecreëerd, op maat gemaakt, op basis van gemeten data. Deze data wordt opgehaald met behulp van een geautomatiseerde, adaptieve dialoog waarbinnen mensen kunnen aangeven wat voor hen van belang én relevant is vanuit de context van hun werk. Zo kan de meting maximaal worden aangesloten op eenieders specifieke mentale model.

Voordeel 2: Betere beslissingen.

In traditionele metingen wordt vaak per stelling of vraag geaggregeerd gerapporteerd. Bv. 27% is voor een bepaalde stelling, 46% neutraal en de rest negatief.  Dit zijn gemiddelde scores. Kennis en inzicht zijn gebaseerd op één perspectief; namelijk de gemiddelde scores van één of meerdere aspecten. Wat daar aan kenmerkende patronen achter ligt is niet zichtbaar. Er ontbreekt informatie om dieper te analyseren en vervolgens te acteren.

In de datamining manier van meten wordt kennis gepresenteerd vanuit inzicht gebaseerd op meerdere perspectieven: kenmerkende, samenhangende combinaties van aspecten die door mensen zelf zijn benoemd en vervolgens zijn gewaardeerd. Het zegt bijvoorbeeld veel meer dat mensen die positief zijn op een bepaald aspect, ook positief zijn op bepaalde andere aspecten maar juist weer negatief op weer andere aspecten. Onderzoek toont aan dat mensen die verschillende perspectieven in hun afwegingen meenemen tot betere beslissingen komen.

Voordeel 3:  Wezenlijke dialoog.

Traditionele metingen stimuleren probleem-denken. Het model en de weergave is vaak zo dwingend, en de interpretatie van alle ‘scores’ zo ingewikkeld, tijdrovend en vaak ook energievretend, dat de makkelijke weg wordt gekozen en er direct wordt gewerkt aan oplossingen voor de laagst scorende aspecten. M.a.w. ‘..fix what is broken, according to the model’. Er is dan geen ruimte voor een vormgevende, toekomstgerichte dialoog waarbij men gezamenlijk tot diepere inzichten en richting komt.

In de datamining manier van meten wordt juist die dialoog gestimuleerd. Mentale modellen zijn de psychologische weergave van de werkelijkheid en bepalen waar we ons op richten en hoe we de toekomst willen realiseren. Clusteranalyse en datastorytelling technieken maken het mogelijk om mensen digitaal kennis te laten maken met heersende mentale modellen en om hun effectief daarop te laten reflecteren. Zo ontstaat er ruimte voor begrip van elkaars standpunten, en kan een wezenlijke dialoog plaatsvinden over de beste vervolgstappen naar een gezamenlijke toekomst.