Privacy 2018-10-08T15:42:50+00:00

SENTENSOR PRIVACY STATEMENT

Als u onze websites bezoekt en daar handelingen uitvoert of als u met ons communiceert of op andere wijze contact met ons opneemt, kunnen wij naar u te herleiden informatie (‘Persoonsgegevens’) verzamelen, gebruiken, delen en verwerken. Onderstaande vormt een samenvatting van onze praktijken met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens en uw rechten in dit verband.

Doeleinden waarvoor wij Persoonsgegevens verwerken

Wij verzamelen en verwerken Persoonsgegevens voor uiteenlopende doeleinden, onder andere:

 • Om u van informatie te voorzien over onze producten, om uw inschrijvingen voor en aanwezigheid bij onze evenementen en webinars te beheren of voor kantoorbezoeken, om uw inschrijvingen voor acties en wedstrijden te beheren en om u klantenondersteuning te bieden of op andere wijze met u te communiceren;
 • Wij verwerken informatie over uw apparaat- en gebruiksgegevens om onze websites te verbeteren en op u toe te snijden en om de beveiliging en de blijvende goede functionering van onze websites te waarborgen;
 • Wij verwerken uw factureringsgegevens om transacties met u te voltooien wanneer u onze producten of diensten aanschaft;
 • Om gepersonaliseerde advertenties aan u te tonen en om marketingberichten naar u te versturen over ons, onze producten en onze diensten; en
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen uit hoofde van toepasselijke wetgeving en medewerking te verlenen aan overheidsinstanties.
 • Wij verzamelen en verwerken uw Persoonsgegevens uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van deze doeleinden en voor zover wij ons kunnen baseren op een rechtsgrondslag voor de verwerkingen. Indien nodig zullen wij u vragen om uw voorafgaande toestemming voor de verwerking.

SENTENSOR BV is de verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens.

Met wie delen wij Persoonsgegevens?

Wij kunnen Persoonsgegevens delen met diverse partijen delen, waaronder:

 • Door ons gecontracteerde dienstverleners die namens ons Persoonsgegevens verwerken voor IT, systeemadministratie en hosting, creditcardbetalingen, onderzoek en analyse, marketing, klantenservice en dataverrijking;
 • Dochterondernemingen binnen onze ondernemingengroep die Persoonsgegevens verwerken voor klantenservice, marketing, technische verrichtingen en accountbeheer;
 • Overheidsinstanties, voor zover wij wettelijk verplicht zijn om Persoonsgegevens te verstrekken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens?

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens. Deze rechten zijn onder andere:

 • Om inzage te krijgen in Persoonsgegevens die wij van u bewaren (recht van inzage);
 • Om onjuiste Persoonsgegevens te rectificeren en, met inachtneming van het doeleinde voor de verwerking van de Persoonsgegevens, te verzekeren dat deze compleet zijn (recht op rectificatie);
 • Om uw Persoonsgegevens te wissen/verwijderen, voor zover toegestaan onder toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving (recht op gegevens-wissing; recht op vergetelheid);
 • Om onze verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken voor zover toegestaan door de wet (recht op beperking van de verwerking);
 • Om uw Persoonsgegevens over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover mogelijk (recht op overdraagbaarheid van gegevens);
 • Om bezwaar te maken tegen elke vorm van verwerking van uw Persoonsgegevens die uitgevoerd wordt op basis van onze gerechtvaardigde belangen (recht van bezwaar).
 • Om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerkingen gebaseerd besluit – waaronder profilering – waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden  (‘Geautomatiseerde besluitvorming’). Op dit moment vindt er op onze website geen Geautomatiseerde besluitvorming plaats en
  voor zover wij uw Persoonsgegevens verzamelen, verwerken en delen op basis van uw toestemming, om de toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan.

Contact

Als u uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens uit wilt oefenen of als u vragen hebt betreffende onze privacy praktijken, stuur dan een email naar privacy@sentensor.com. Als u van mening bent dat wij u niet konden helpen met uw klacht of vraag en als u zich bevindt in de EER, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.